LANDSCAPE DESIGN SERVICES


1. ขั้นตอนการสำรวจ

  • สำรวจบริเวณพื้นที่, สภาพแวดล้อมโดยรวม, ทิศทางของแสงแดดและลม, ระดับพื้นที่, สิ่งปลูกสร้างเดิมหรือพันธุ์ไม้เดิม 
  • สำรวจความต้องการของลูกค้าด้านรสนิยมหรือสไตล์ที่ชื่นชอบ ด้านประโยชน์ใช้สอย และเรื่องงบประมาณที่ทางลูกค้ากำหนด ทั้งนี้ ทางผู้ออกแบบจะให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าโดยตรง 

2. ขั้นตอนการออกแบบ

  • นำเสนอแบบร่างขั้นต้นหรือแบบแสดงแนวความคิด (Conceptual design) 
  • นำเสนอแบบผังบริเวณ (Master plan) 
  • แบบภูมิสถาปัตยกรรม (Hardscape) 
  • แบบแสดงระดับพื้นที่ (Contour) 
  • แบบแสดงพันธ์ไม้ (Softscape Planting) 
  • แบบแสดงวัสดุปิดผิว (Hardscape Finishing) 
  • (ถ้ามี) แบบงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น (Landscape Infrastruture) 
  • บัญชีแสดงวัสดุและปริมาน (B.O.Q)
Powered by MakeWebEasy.com